Yksityisyydensuoja ja GDPR

Yksityisyydensuojadokumentti ja Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 01.09.2018

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Automaalaamo Tuomo Haapiainen Ky
Pomonkatu 2
50100 Mikkeli

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuomo Haapiainen
automaalaamo@haapiainen.fi
050 377 9191

3. Rekisterin nimi
Automaalaamo Tuomo Haapiainen Ky Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys
Y-tunnus
Asiakkaan asiointitiedot (ajankohta, aiheet, keskustelut)

5.1. Tiedon keruun määrä ja tiedon säilytysaika
Palveluntarjoaja sitoutuu keräämään asiakkaalta vain sen tiedon, mikä milloinkin on oleellista asiakkaan edun vuoksi. Tietoja niinikään säilytetään joko lain mukainen minimiaika (esimerkiksi kuitit) tai pienin aika, mitä asiakkaan asiakkuus kussakin tapauksessa vaatii. Lähettääkseen muuta kuin asiakkuuden ensisijaiseen hoitoon liittyviä materiaaleja palveluntarjoaja sitoutuu hankkimaan erillisen suostumuksen kultakin asiakkaalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä tai kun asiakas ottaa palveluntarjoajaan yhteyttä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tähän poikkeuksena tapaukset, jossa henkilö, joka on tehnyt sopimuksen tietojenkäsittelystä kolmannen osapuolen ja palveluntarjoajan väillä, tulee palveluntarjoajan asiakkaaksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Lainajalat Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Yksilöimättömiä tietoja, kuten klusteroitua, anonyymiä, kävijädataa voidaan toimittaa esimerkiksi Googlen Analytics-, Tag Manager-, Search Consolen sekä Facebookin seurantapikselin kautta. Näissä tiedoissa ei ole mitään loppukäyttäjään yhdistettävää tietoa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Oikeusistuin voi antaa viranomaiselle pääsyn rekisteriin, mikäli oikeus niin päättää.

Tietoturvaseloste 28.06.2018

10. Tarkastusoikeus 
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena palveluntarjoajalle, osoitteeseen automaalaamo@haapiainen.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin automaalaamo@haapiainen.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Automaalaamo Tuomo Haapiainen Ky
Pomonkatu 2, 50100 Mikkeli
Y-tunnus: 2013115-5
Puh: 050 377 9191
Email: automaalaamo@haapiainen.fi
Webdesign: Mainio Mooses